ODENSJÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STADGAR

2014-03-14

§1
Namn, verksamhetsområde

Odensjö hembygdsförening, nedan kallad föreningen, är en allmännyttig, ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen, vars verksamhetsområde utgörs av Odensjö socken, organiserar föreningar och människor med intressen, som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Odensjö hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.

§2
Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§3
Hembygdsrörelsens ändamål

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:
·         Att kunskapen och känslan för hembygdens kultur och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
·         Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
        Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
·         Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

§4
Medlemskap i föreningen

Föreningen består av röstberättigade medlemmar, som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja dess ändamål. Person som delar de under §2 angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§5
Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen.

Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Årsmöte skall hållas senast i mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Dessa äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Kallelse till årsmöte utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Medlem, som så begär, skall senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

 Valberedningen består av tre ledamöter. En av dessa utses till sammankallande.

Skriftlig avsägelse till valberedningen skall ske senast den 31 december.

Styrelsen består av:

Ordförande och sex ledamöter.

Två revisorer och två ersättare att granska styrelsens förvaltning.

§6
Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

Val av årsmötets funktionärer:

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Två protokolljusterare som tillika utgör rösträknare

Godkännande av förslag till dagordning och frågan om årsmötets behöriga utlysande

Årsredovisning:

- Verksamhetsberättelse

- Fastställande av resultat- och balansräkning

- Föredragning av revisorernas berättelse

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

- Fastställande av medlemsavgift

Val av:

- Ordförande för nästa verksamhetsår

- Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren, hälften åt gången

- Två revisorer och två ersättare att granska styrelsens förvaltning

- Valberedning för nästa verksamhetsår

- Val av ledamöter till Park- och Byggnadskommitté

- Förslag till aktiviteter under kommande verksamhetsår

- Övriga frågor

 § 7
Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget, eller när minst 50% av medlemmarna begär det i skrivelse till ordföranden.

Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 10 dagar före mötets hållande.

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden, som upptagits på den dagordning, som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

 § 8
Styrelse

Föreningens styrelse utses bland ledamöterna: vice ordförande, kassör och sekreterare. Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per år.

Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ledamöter så begär.

§ 9
Beslutsordning

Vid förrättande av val och vid fattande av beslut är enkel röstövervikt avgörande utom i fråga om inköp eller avyttrande av fastighet, ifråga om föreningens upplösning eller i fråga om stadgeändring, för vilket ¾ majoritet krävs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§ 10
Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två på varandra följande årsmöten.

§ 11
Upplösning av förening

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar eller egendomar tillfalla dem eller de, som föreningen genom två på varandra följande årsmöten beslutar.