ODENSJÖ HEMBYGDSFÖRENING UNDER 50 ÅR

År 1951 framförde kyrkoadjunkt Erik Ahlberg  förslag om att en gammal kulturbygd som Odensjö borde ha en hembygdsförening. Han lyckades få till stånd en interimsstyrelse bestående av Åke Persson, Karlsdal, Gunnar Hammar och Ove Magnusson, Vret samt Ragnar Lundqvist, Odensjö. Denna styrelse inbjöd den 18 november 1951 allmänheten till ett möte på Tallklinten för att väcka intresse för en dylik förening.

De av interimsstyrelsen uppgjorda stadgarna godkändes och styrelsens ledamöter bestämdes till fem;ordförande pastor Erik Ahlberg,
vice ordförande Åke Persson, Karlsdal.
Övriga ledamöter var Gunnar Hammar Vret Ove Magnusson, Vret samt Ragnar Lundqvist, Odensjö.
Som suppleanter valdes fru Elsa Olsson, Odensjö och fru Greta Axelsson, Åsen.
Revisorer blev Einar Andersson, Björkenäs och Isak Persson, Skrinhult.

 Därefter bestämdes att styrelsen inom sig fick utse kassör och sekreterare samt välja ett lämpligt antal byombud med uppgift att tillvarata föreningens intressen. Årsmötet skulle hållas i mars månad varje år och årsavgiften bestämdes till en krona eller 25 kronor som en engångssumma. Vid mötets slut var 52 personer inskrivna som medlemmar i föreningen.

Det första styrelsesammanträdet hölls i prästgården den 7 januari 1952.

Då valdes Gunnar Hammar till kassör och Ragnar Lundqvist till sekreterare.
Styrelsens förslag på byombud var:
Torseryd  Sonhult - Karl Björklund;
Moanäs, Ånäs, Stengårdsnäs, S. Röshult och Blekinge – Gunnar Persson, Röshult;
Åsen och Loshult – Simon Björk, Skogshyddan;
Hästhult, Skrinhult, Loftsgård och Gårdshult – Isak Persson, Skrinhult;
Hult, Torarp och Gällestorp – Axel Johansson, Torarp;
Hylte och Ryd – Rune Lönn, Hylte;
Odensjö och Björkenäs – Gustav Olsson, Odensjö;
Löckna och Nydala – Nils Johansson, Nydala;
Östra och Västra Vret – Gustav Nilsson, Vret;
Bohult, Björkön, Ö. Röshult, Dyhult, Hyltan och Fagerlid – Sven Eriksson, Hyltan.
Byombudens uppgift blev att ta upp medlemsavgiften i respektive område.

Vid första årsmötet den 16 april 1952 skänkte Edvard Eriksson, Tranås en stuga från början av 1800-talet belägen på hans egendom Lönnelund. Denna gåva följdes av mycken diskussion under flera års tid, då föreningen inte visste vad man skulle göra med stugan. Många ansåg den var för dålig att flytta och det kom förslag att täcka den med nytt tak på platsen.

Styrelsesammanträdet den 1 juli 1952 började med visning av en gammal eka, som skomakare Örn hittat utanför Ingelsö på ett djup av tre meter. Den var cirka fyra meter lång och nittio centimeter bred och urholkad ur en ekstock.
Söndagen den 19 juli 1953  kallades till ett möte på platsen vid stugan på Lönnelund då ett 60 tal medlemmar mötte upp.

Utsikt över Odensjöviken en vacker sommardag tagen från Björkenäsvägen Foto: Christer Engstrand

Höstkvällning      
                               
Och åter har en vindsval dag med gult och blått kring hemmets dungar
sig sänkt bak´ åsens grangirlang, som än i rosigt vågsvall gungar.

Min själ var sorgsen nyss, den grät, och snyftande det slog, mitt hjärta, ty hösten reder sommarns bår av vissnad blom och asplöv bjärta.

Vad mer om glans och färger dö
i tunga, kulna töckendagar,
då stormens vilda orosfejd
omkring min stugas knutar jagar;

jag vet likväl, att jungfru maj
skall komma smygande i hagen
och nicka rodnande åt min
där väntande jag står betagen.

Hur rikt, hur skönt att ha ett land
och kunna älska det med styrka,
hur ljuvt att famna det i dröm
i fantasiens stora kyrka!

O, vad jag älskar dig, min bygd!
-   I all din fattigt rika fägring
du är mitt drömlands verklighet,
min verklighet i drömmens hägring.

Min bygd, min fagra smålandsbygd, min barndoms smultronsådda eden,
jag älskar ömt vart barr, vart strå, som växer vilt kring sjön och heden!

 Pelle Näver