Odensjös historia

Här har vi samlat lite av varje som beskriver Odensjös historia. Vi tipsar även om Rolf Carlssons hemsida www.odenjohistoria.se Där finns mycket information inte minns den fantastiska kartan där du hittar historiska platser i socknen. Gå in på "sockenkarta" och följ intstruktionerna på sidan. Sedan är det bara att ge sig ut i skog och mark på en historisk vandring!

historia i korthet

Odensjö har enligt sägnen fått sitt namn efter den gamle asaguden Oden Sägnen berättar vidare att det skulle funnits en offerkälla till Oden i prästgårdens skog. En man har för länge sedan vid grävning i källan funnit en träinfattning i densamma. Det har även berättats om en plats norr om kyrkan med en säregen stenhäll kallad Odens grav.  I prästgårdens ”Lilla skog” mellan sjön Bolmen och en mosse finns ett stort antal ättehögar.

Vad nutidens människor kan utläsa är att Odensjö är en av de gamla bosättningsorter som funnits runt Bolmen sedan förkristen tid. Det finns nämligen många fornlämningar i socknen.

Sockennamnet skrevs år 1389 Odhinsredh och år  1413  Odhensöryth. Flera av socknens  gårdar nämns sedan medeltiden: år 1389 Lykna (Löckna), år 1413 Baerkenaes (Björkenäs) och år 1417 Haesthult.

Jordbruket var, som på många andra platser, den viktigaste försörjningskällan, men på grund av mager jordmån lades stor vikt vid fisket. Även förekomsten av järnmalm utgjorde ett bra tillskott till försörjningen. Den hämtades i Bolmen och såldes till bland annat Åminne järnbruk i Värnamo kommun för vidare förädling.

En tredje naturtillgång var lingonen, som med rätta kallades ”skogens guld”. I Smålands beskrivning står det: ”Kring de multnande furustubbarna uppväxer ett frodigt lingonris, som lämnar långt rikligare avkastning än en bördig åker beväxt med klöver.”

I och med tillkomsten av Halmstad - Bolmens järnväg och att stationen anlades vid Åsen bröts isoleringen och socknens seder och bruk genomgick en stor förändring. Järnvägen öppnades för trafik den 4 november 1889 och ett stickspår utgick därifrån till södra delen av sjön Unnen och Unnens station. Eftersom tiderna förändras och det gäller att följa med i utvecklingen lades bibanan ner år 1941 och ”Bolmenbanan” år 1966.

Under den mest aktiva perioden i Odensjö fanns prästgård med kyrkoherde, ålderdomshem, skola i kyrkbyn och Åsen, flera affärer i socknen och telefonstation.

  Nu läggs stor vikt vid turism och egen företagsamhet.